Státní symboly jsou zákonem stanovené znaky, kterými stát označuje svou svrchovanost a tyto jsou projevem státnosti. Státními symboly se stát reprezentuje ve vztahu k jiným státům, vyjadřuje jimi svou historii, územní vývoj, státoprávní povahu i národní identitu. Podoba státních symbolů má svoje historické opodstatnění.

Státními symboly České republiky jsou: velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Malý státní znak

Malý státní znakMalý státní znak tvořený štítem v němž je vyobrazen dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Použití je vymezeno nezávisle od možností použití Velkého státního znaku. Způsoby užívání velkého a malého státního znaku uvádí zákon o užívání státních symbolů.

Velký státní znak

Velký státní znakVelký státní znak je součástí závěsného znaku starostů, je umístěn na stejnokrojích zaměstnanců a příslušníku ministerstev, používá se k označení státních hranic, je vyobrazován na průkazech, bankovkách, cenných papírech a jiných ceninách, je umístěn na sbírkách rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, také je vyobrazen na dresech sportovců reprezentujících Českou republiku.

Státní barvy

Státní barvy České republikyPodle zákona o státních symbolech jsou státními barvami bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Státní barvy samy o sobě nemají z hlediska heraldického samostatný vnitřní význam. Vymezení odstínů státních barev není zákonem upraveno. Při stanovení odstínů státních barev se vychází z barevné přílohy zákona o státních symbolech.

Státní vlajka

Státní vlajka České republikyFyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užívat státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv. Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby, stanovené zákonem, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou. Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po zákonem o užívání státních symbolů uvedeném dni.

Vlajka prezidenta republiky

Vlajka prezidenta republikyVlajka prezidenta republiky se užívá pouze pro označení sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice. Navíc je možné vlajkou označit dopravní prostředek používaný prezidentem republiky.

Pod velkým státním znakem je bílý nápis Pravda vítězí vyobrazený na červené stuze podložené zlatými lipovými ratolestmi.

Státní pečeť

Státní pečeť České republikyStátní pečeť je využíváma zejména k pečetění mezinárodních smluv, na pověřovací listiny diplomatických zástupců, v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, nebo pokud je to obvyklé.

Na státní pečeti je vyobrazen velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po obou stranách a dokola je v kruhu nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

Státní hymna

Notový zápis státní hymny

Státní hymna je tvořena první slokou písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla – Kde domov můj.

Státní hymnu lze hrát a zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech. Používá se typicky při mezistátních sportovních utkáních, kulturních akcích mezinárodního významu.

Státní symboly pro použití v tisku je možné stahovat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.